Organizing Committee

Scientific Committee

Chairman: Ch. Papadimitriou

Members:
T. Theodosopoulos

D. Papamichael

M. Tolia

 

Chairmen: Th. Makatsoris, P. Kountourakis

Members:
I. Boukovinas

V. Georgoulias

A. Karampeazis

N. Kentepozidis

A. Koumarianou

Z. Saridaki

M. Trichas

Ch. Toumpanakis

G. Kaltsas

K. Tepetes

M. Milione

N. Turhal

G. Papaxoinis

N. Pistamaltzian

A. Prachalias

A. Polydorou

H. Η. Saraireh

A. Petrou

T. Liakakos

A. Machairas

A. Davies

E. Chyssos

R. Glynne Jones

E. Felekouras

E. Petinellis

G. Polymeneas